Đăng nhập

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

      DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

 

     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     

    Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông: Tân Xuân Hiến

                                              

                    Bà: Đào Thị Thiên Thanh                          Ông:YASUSHI UJIOKA                                  Ông: DEEPAK C.KHANNA

                      Thành viên HĐQT                                       Thành viên HĐQT                                          Thành viên HĐQT

                                           

                                          BAN KIỂM SOÁT

                         

            Trưởng Ban kiểm soát                                            Kiểm soát viên                                                 Kiểm soát viên   

         Bà: Phạm Ngọc Thanh Mai                                     Ông: Mai Văn Nhớ                                            Ông: Trịnh Xuân Hà

 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

   

     Tổng Giám Đốc

    Ông: Lê An Khang

                                                              

                 Phó Tổng Giám Đốc                                            Phó Tổng Giám Đốc                                                  Phó Tổng Giám Đốc

               Ông: Phan Thanh Lạc                                         Ông: Nguyễn Đình Tuấn                                             Ông: Lê Thanh Vinh