icon

Phát triển bền vững

Với GEC, phát triển bền vững được cấu thành từ ba nền tảng cốt lõi liên kết với nhau, đó là: Môi trường, Xã hội, Quản trị.

Net Zero đến 2050
Kế hoạch ESG
Con số nổi bật
Các bên liên quan
Hệ thống ESMS
Tiêu chuẩn Quốc tế IFC
Tiêu chuẩn Quốc tế ADB
Tiêu chuẩn ISO
Tiêu chuẩn GRI
17 mục tiêu PTBV LHQ
Hiệu quả E&S quốc tế
Kế hoạch ESG

Các vấn đề bền vững quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Tại GECG, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về Môi trường, Sức khỏe, An toàn và Xã hội (EHSS) tại các nhà máy và dự án của mình.

Xem chi tiết
Môi trường

Tại tất cả các nhà máy của GEC đều tuân thủ quy định nhà nước về bảo vệ môi trường, định kỳ quan trắc các chỉ số môi trường nhằm kiểm soát và quản lý những tác nhân ô nhiễm dù là nhỏ nhất.

Tìm hiểu thêm
Xã hội

Thúc đẩy phát triển xã hội công bằng, văn minh; đảm bảo nhu cầu và lợi ích các bên liên quan là một yếu tố tiên quyết để định hướng chiến lược kinh doanh của GEC. 

Tìm hiểu thêm
Quản trị

Công bố thông tin minh bạch từ lâu đã trở thành thông lệ của GEC trong nhiều năm qua. Công ty thường niên công bố kết quả hoạt động hằng năm như khai thác và tiêu thụ tài nguyên, chính sách lao động, báo cáo tài chính, đóng góp cho cộng đồng... 

Tìm hiểu thêm